Веселин Хадживасилев
 

Дейност:

 • Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на търговското право:
  • Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании
  • Преобразуване на търговски дружества
  • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества
  • Изготвяне на договори и правно обслужване на търговски дружества
  • Съдебна защита по търговски дела
    
 • Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на общото гражданското право:
  • Правни консултации по гражданско-правни въпроси
  • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
  • Изготвяне на договори
    
 • Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на вещното и облигационното право:
  • Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси
  • Сделки с недвижими имоти
  • Проучване на недвижими имоти и подготовка на документация по покупко- продажба
    
 • Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на семейното и наследствено право:
  • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
  • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
  • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
    
 • Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на трудовото право:
  • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
  • Обезщетение вследствие на трудова злополука
    
 • Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на правото на индустриална собственост:
  • консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлени образци
  • оформяне на заявки за защитни документи за търговски марки, географски означения и промишлени образци
  • консултации по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове


© 2010, Hadzhivasilev. All rights reserved
Web Design by Free Templates Online