Веселин Хадживасилев

Адвокат

Дейност:

Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на търговското право:

 • Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества
 • Изготвяне на договори и правно обслужване на търговски дружества
 • Съдебна защита по търговски дела

Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на общото гражданското право:

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
 • Изготвяне на договори

Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на вещното и облигационното право:

 • Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси
 • Сделки с недвижими имоти
 • Проучване на недвижими имоти и подготовка на документация по покупко- продажба

Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на семейното и наследствено право:

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
 • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
 • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака

Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта на трудовото право:

 • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
 • Обезщетение вследствие на трудова злополука

Адвокат Веселин Хадживасилев извършва следните услуги в областта направото на индустриална собственост:

 • консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлени образци
 • оформяне на заявки за защитни документи за търговски марки, географски означения и промишлени образци
 • консултации по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове

© Copyrights Хадживасилев. All Rights Reserved

Created with Stanley template by TemplateMag